ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่อง แจ้งการหยุดเรียน เนื่องจากคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรต้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ณ โรงเรียนปากช่อง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 26 -28 มิถุนายน 2567 การนี้ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จึงขอแจ้งการหยุดเรียนในวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2567 โดยจะทำการเรียนการสอนตามปกติในวันจันทร์ที่ 1 กรกฏาคม 2567