ทางโรงเรียนศรัทธาสมุทรได้จัดการประกวดการแข่งขันจัดป้ายนิเทศในหัวข้อ“บุหรี่ไฟฟ้า : หยุดโกหกได้แล้ว หรือ STOP THE LIES” ประจำปี 2567

ห้องที่ร่วมกิจกรรมการจัดบอร์ด วันงดสูบบุหรี่โลก (ทั้งหมด 22 ห้อง)

1️⃣ระดับชั้น ม.ต้น จำนวน 15 ห้อง

รางวัลชนะเลิศระดับ ม.ต้น ได้แก่ ห้อง ม. 2/3

รางวัลชมเชย ได้แก่ ม.1/2, 1/6, 1/9 , 1/10

ม.2/1, 2/2 , 2/4, 2/5, 2/6 , 2/7, 2/8, 2/9 , 2/10

ม.3/5

2️⃣ ระดับชั้น ม.ปลาย จำนวน 7 ห้อง

รางวัลชนะเลิศระดับ ม.ปลาย ได้แก่ ห้อง ม. 4/1

รางวัลชมเชย ได้แก่ ม. 4/2 ,4/4, 4/5

ม.5/4 , 5/7

ม.6/6