วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้


ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ทีมหญิง ระดับมัธยม ประจำปี พ.ศ.2567 ภาคสงฆ์ 15 (ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์)

นางสาวสิริการย์ วงศ์วีรกิตต์

เด็กหญิงศิริกาญจน์ ฐาปนสมบูรณ์

เด็กหญิงธนนันท์ ประเสริฐศรี

เด็กหญิงพิมพกานต์ ปานโศก

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ไตรเพ็ชร์พจน์

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางวลีรัตน์ เนียมหอมและนายอดิศักดิ์ เนียมหอม


ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ทีมชาย ระดับมัธยม ประจำปี พ.ศ.2567 ภาคสงฆ์ 15 (ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์)

นายฐิติวัฒน์ ศิริโชติ

เด็กชายปกป้อง จันทร์ทิน

เด็กชายกฤติเดช กลิ่นอุดม

เด็กชายรวีศักดิ์ ศรีเครือ

เด็กชายภูบดี เที่ยงแท้

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางวลีรัตน์ เนียมหอมและนายอดิศักดิ์ เนียมหอม


ด้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2567 ภาคสงฆ์ 15 (ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์)

นางสาวศุภสิริ พุ่มกุมาร

นางสาวสุธาสินี แท้รัมย์

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางวลีรัตน์ เนียมหอมและนายอดิศักดิ์ เนียมหอม