วันที่ 4 มิถุนายน 2567 โรงเรียนศรัทธาสมุทรได้เข้าร่วมประชุมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน โดยมีนางวิไล ออกกิจวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและคุณครูหัวหน้าระดับชั้นทุกชั้นเข้าร่วมประชุมกับตัวแทนตำรวจ ซึ่งโครงการนี้มาจากการที่รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ โดยใช้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเป็นยุทธศาสตร์หลัก และให้องค์กรที่เกี่ยวข้องนำไปปฎิบัติและให้พลังมวลชนเป็นปัจจัยสำคัญในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดในลักษณะของการบูรณาการ โดยเฉพาะการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงาน ป.ป.ส. จัดโครงการ “ตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ” ที่เน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรทั้งด้าน DEMAND และ SUPPLY โดยมีคณะทำงาน 4ฝ่าย ได้แก่ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ครู และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อจำแนกสภาพ และขนาดปัญหาของเด็กนักเรียน จัดกิจกรรมให้สอดคล้องและเหมาะสมโดยให้คำปรึกษา เสนอแนะ สนับสนุน พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ประสบปัญหา ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน สถานบันเทิง