วันที่ 29 พ.ค. 2567 โรงเรียนศรัทธาสมุทรให้การต้อนรับคณะศึกษดูงานของกระทรวงราชการพลเรือน ราชอาณาจักรกัมพูชา เรื่องการบริหารสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน งานงบประมาณ และการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร