รายละเอียดวิธีการขาดทอดตลอดและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมสู้ราคา ตามเอกสารด้านล่าง