นางกาญจนา นาคปัจฉิมสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวเพ็ญทิพย์ ศรีสมุทร
ครูชำนาญการ
คณะกรรมการงานแนะแนว