สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนเมืองมีประชากรประมาณ 73,145 คนสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่
ทิศเหนือ วัดน้อยแสงจันทร์  วัดลาดเป้ง
ทิศใต้ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร  วัดป้อมแก้ว
ทิศตะวันออก เรือนจำจังหวัดสมุทรสงคราม  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทิศตะวันตก ขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม วิทยาลัยสารพัดช่างวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด  หน่วยปฏิบัติการพิเศษ  (น.ป.พ.) วัดสวนแก้วฯ

โรงเรียนศรัทธาสมุทรมีฐานะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 2.5 ก.ม. ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล นักเรียนมีภูมิลำเนาในเขตอำเภอเมืองฯ กว่าร้อยละ 80 เส้นทางคมนาคมจากตัวตลาดมาถึงโรงเรียนเป็นถนนลาดยาง 6 ช่องทางจราจรมีรถโดยสารประจำทางผ่านหลายสาย ผู้ปกครองประกอบอาชีพนักธุรกิจ/ค้าขายร้อยละ 30.90 ประกอบอาชีพรับจ้างร้อยละ 27.57 อาชีพรับราชการ ร้อยละ 19.98 ชุมชนที่อยู่รอบนอกออกไปเป็นชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ปลูกมะพร้าว (อาชีพทำน้ำตาลมะพร้าว) และผลไม้อื่น ๆ เช่น ส้มโอ ลิ้นจี่นอกจากนั้น เป็นการเลี้ยงกุ้ง ปู และการทำนาเกลือ คิดเป็นการประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 15.54 ที่เหลือเป็นอาชีพอื่น ๆ ผู้ปกครองนักเรียนประมาณร้อยละ 50 มีรายได้ ต่ำกว่า 150,000 บาท : ปี  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 98

แผนที่โรงเรียนศรัทธาสมุทร

แผนที่โรงเรียนจาก Google Map