ตัวอักษร “ศ” ประดับคบเพลิงมีปีก เหนือ คบเพลิงเป็นเปลวรัศมี

ศ มาจากคำว่า “ศรัทธา” เป็นคำแรกของ “ศรัทธาโสภิต” ซึ่งเป็น สมณศักดิ์ของพระมหาสิทธิการ (ทอง) ผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
คบเพลิง หมายถึง ความสว่าง รุ่งโรจน์
ปีก หมายถึง ความขจรไกล
ความหมายรวม “ศรัทธาสมุทรมีชื่อเสียงรุ่งโรจน์ขจรขจายไกลไปทั่ว”
คำขวัญ ประพฤติดี ความรู้ดี มีคุณธรรม
คติธรรม ปญฺญา  โลกฺสมิ ปชฺโชโต  (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
อัตลักษณ์ “ประพฤติดี มีคุณธรรม”   ตัวชี้วัดและพฤติกรรมที่แสดงออก คือ

มารยาทดี : การไหว้ วาจาสุภาพ
มีวินัย : ไม่หนีเรียน ตรงเวลา (ส่งงาน มาโรงเรียนและเข้าเรียนตรงเวลา)ปฏิบัติตามระเบียบ  วินัย  รักษาความสะอาด
น้ำใจงาม : มีน้ำใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน (จิตสาธารณะ)
มีความพอเพียง : อดทน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม

สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน-เหลือง
สีน้ำเงิน  หมายถึง ความเข้มแข็งอดทน
สีเหลือง หมายถึง ความสุภาพ  ความร่าเริง สว่าง สดใส
ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นทองอุไร