โรงเรียนศรัทธาสมุทร
ตั้งอยู่เลขที่ 122 หมู่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3471-1221 หมายเลขโทรสาร 0-3471-4472  
Web Site : http://www.sattha.ac.th
E-mail : admin@www.sattha.ac.th
สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดสอน : ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เนื้อที่ : 88 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา


มีเขตพื้นที่บริการ 12 ตำบล ได้แก่
   1) ตำบลแม่กลอง       
   2) ตำบลลาดใหญ่      
   3) ตำบลแหลมใหญ่            
   4) ตำบลบางแก้ว           
   5) ตำบลบ้านปรก                  
   6) ตำบลคลองโคน

   7) ตำบลคลองเขิน     
   8) ตำบลบางจะเกร็ง  
   9) ตำบลนางตะเคียน         
 10) ตำบลยี่สาร             
 11) ตำบลจอมปลวก             
 12) ตำบลดอนมะโนราประวัติโรงเรียนศรัทธาสมุทร
โรงเรียนศรัทธาสมุทร ชื่อเดิมว่าโรงเรียนวัดบ้านแหลมเปิดสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2451 โดยตั้งอยู่ในบริเวณวัดบ้านแหลม (วัดเพชรสมุทรวรวิหาร) เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมูลถึงชั้นประโยคมูล ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนแหลมวิทยาคม” พ.ศ. 2458 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนศรัทธาสมุทร” 
ตามสมณศักดิ์ “พระครูศรัทธาโสภิตซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์อุปการะรวมกับคำนำหน้าชื่อจังหวัด และใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน


พ.ศ. 2521 ได้ย้ายมาเรียนยังสถานที่เรียนแห่งใหม่ในปัจจุบัน และเปลี่ยนจากโรงเรียนที่รับนักเรียน   ชายล้วนมาเป็นสหศึกษา เปิดการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม (สพม.สคสส) ในปัจจุบัน…