นางสาววรรณรัตน์  เทียมจรัส
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา

นายปัญญา  กิตติโรจน์พันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจารึก  กฤตนันท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวสิน  มั่นคง
ครู คศ.1

นายนำพล  โพธิ์ทอง
ครู คศ.1

นายมนตรี  สงวนงาม
ครู

นางสาวนิศารัตน์  หาญกิจ
ครู

นายพศิน  แซมเพรช
ครู