นางภัคจิรา ชูนิตย์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

นางจีรมิตร รัตนสมัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมภพ ทองคงหาญ
ครูเชี่ยวชาญ

นางศิริพร เอี่ยมเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุธี เสมอจิตร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิไล เดชตุ้ม
ครูชำนาญการ

นายอดิศักดิ์ เนียมหอม
ครูชำนาญการ

นายสมบัติ ศรีบรรจง
ครูชำนาญการ

นายอรรถวิทย์ ธรรมสวัสดิ์
ครูชำนาญการ

นางวลีรัตน์  เนียมหอม
ครู คศ.1

นายสกล สุขสวัสดิ์
ครูชำนาญการ

นางสาวนภศร  มิลินทานุช
ครูชำนาญการ

นางสาวหทัยรัตน์  สว่างเกตุ
ครู คศ.1

นางสาวศิริภา กาญจนะวสิต
ครู คศ.1

นางสุนิสา น้อยถนอม
ครู