นายคณน ไชยพร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายเอนก สบายใจ
ครูชำนาญการ

นางสาวธนกฤตา น่วมศิริ
ครูชำนาญการ

นายสุรเชษฐ์ พุ่มกุมาร
ครูชำนาญการ

นายนันธิพงศ์ นันตสุคนธ์
ครูชำนาญการ

นางสาวพิรมล เกตุมณี
ครูชำนาญการ

นายภัทรชัย  บุญสุวรรณชัย
ครู ผู้ช่วย