นางสาวนงลักษ์  วงศ์ถนอม
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววลัยรัตน์ นาคสมพงษ์
ครูชำนาญการ

นางราตรี  นาคพะวัน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรตินันท์ ไมตรีจิต
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมนสิชา ต่างประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริณฉัฐ โตเหมือน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวลินดา บุญรอด
ครูชำนาญการพิเศษ

นายคฑาวุธ วรสุขบุญชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายบัณฑูร มนตรานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศุภนันท์ วรสุขบุญชัย
ครูชำนาญการ

นางสาวเสาวตรี นุ่มน่วม
ครูชำนาญการ

นายชัยวัฒน์ พิศาลเศรษฐกุล
ครูชำนาญการ

นางสาวมณิศา  ชื่นจิต
ครูชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง
กัญสัพัฒน์  สิทธิบวรโชติ
ครูชำนาญการ

นางสาวพัชรียา  ชนใฮ
ครู คศ.1

นางสาวพรพิมล สมจิตร
ครู คศ.1

นายกิตติวัฒน์ ดิษฐประเสริฐ
ครู คศ.1

นางสาวกัณฐมณี เรืองรัตน์สุนทร
ครู คศ.1


งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

นางบุษณีมาศ สุธาประดิษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

นางสาวมณฑารพ สิงโตเกษม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุมาภรณ์  ริยาพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุธนัย สุธาประดิษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศิลป์ชัย ดอกพุฒ
ครู ชำนาญการ

นางฐญาพร สังขรัตน์
ครู คศ.1

นายกษิณ พลอยสุวรรณ
ครู