นายณัฐพงษ์ ญานวัฒนะ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววิภาวรรณ คลองโคน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชูชีพ ศรีอยู่
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกรเอก เผื่อนผัน
ครูชำนาญการ

นางวราภา   ลิมปิจักร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกัลยาณี เทียมพาน
ครูชำนาญการ

นางสาววงเดือน บุญแก้ว
ครูชำนาญการ

นางวิภารัตน์ อ่องทับน้ำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศุภฤกษ์  ตันติวิริยากร
ครูชำนาญการ

นายอาจารยเอ้ เอี่ยมลออ
ครูชำนาญการ

นางสาวปรียาภรณ์  ปานคล้ำ
ครูชำนาญการ

นายยุทธภูมิ ประทุมเทือง
ครู คศ.1