นางสาวฐปนา คงรักษา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเกศินี  อิททรยงค์
ครู คศ.1

นางผกาพันธ์ ศรีนาม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกนกวรรณ ถาวรพิทักษ์
ครูชำนาญการ

นายศิลา ตู้ทองคำ
ครูชำนาญการ

นางสาวปารมี  บัวเผื่อน
ครู คศ.1

นางชุติมา ดอกพุฒ
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ โถรัตน์
ครู คศ.1

นางจุฑามณี  ศรีประเสริฐ
ครู คศ.1

นางสาวธนิดา  พ่วงศิริ
ครู คศ.1

นางสาวเมตตา โพธิ์เงิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุณิศา อินทรสมัย
ครูผู้ช่วย

นางสาววัชชิราภรณ์  ช่อกระทุ่ม
ครูผู้ช่วย

นางสาวอนัญญา  คอนเมฆ
ครู

นายเฉลิมชัย โพสี
ครู

นายทรรศนันท์  แสงเจริญถาวร
ครู