นายจารุวัตร นาควิมล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวศรารัตน์ อินทรประเสริฐ
ครูชำนาญการ

นางสุเมตตา ฉิมพาลี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกรรภิรมย์ ดารา
ครูชำนาญการ

นางสาวปิยวรรณ ตีระกิตติธนา
ครูชำนาญการ

นางสาวศิริพร ศรีปานเงิน
ครูชำนาญการ

นางสาวสิริรัตน์ เกลี้ยงเกลา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวฐิตารีย์ แหลมประเสริฐ
ครูชำนาญการ

นางอุมาพร รัตนาภินันท์ชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิราวรรณ จันทรแพ
ครูชำนาญการ

นางสาวยุพาพร คำใส
ครู คศ.1

นางสาวจิรภา ปาปะเขา
ครู คศ.1

นายพัชรพล  ชิดชม
ครู ชำนาญการ

นางสาวฐนิดา  เรืองตระกูล
ครู ผู้ช่วย

นายธนาธิป  บุญเรือง
ครู ผู้ช่วย